Algemene Verkoopsvoorwaarden

Luc Interieurbouw BV

Toepassing
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Studies, offertes en overeenkomsten

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en LUC INTERIEURBOUW BV behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 20% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

3.bis Veiligheidscoördinatie
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

3. ter Energieprestatieregelgeving
Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer LUC INTERIEURBOUW BV tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz… Deze technische informatie wordt overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelde (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan LUC INTERIEURBOUW BV bezorgd wordt zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan LUC INTERIEURBOUW BV niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. LUC INTERIEURBOUW BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.
Uitvoering van de werken

4. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van LUC INTERIEURBOUW BV om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, dient hij uiterlijk 14 kalenderdagen voor de start van de uitvoerende werken LUC INTERIEURBOUW BV in kennis te stellen. Indien dit niet gebeurd kan LUC INTERIEURBOUW BV van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de klant een vergoeding opleggen van 225 euro per dag voor gederfde winst. LUC INTERIEURBOUW BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5. De goederen worden op risico van LUC INTERIEURBOUW BV tot op de werf gebracht.
De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

6. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.

7. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van LUC INTERIEURBOUW BV zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

8. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.

9. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

10. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

11. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan LUC INTERIEURBOUW BV, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

12. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

13. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 kalenderdagen aangetekend worden gemeld aan LUC INTERIEURBOUW BV, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

14. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

15. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

16. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing.
Daarnaast wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet:
• Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
• De schade veroorzaakt door overmacht;
• Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde;
• Vorst- of vochtschade
Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

17. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 20% van de overeengekomen prijs LUC INTERIEURBOUW BV behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 30% op de nog niet uitgevoerde werken.

18. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt LUC INTERIEURBOUW BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door LUC INTERIEURBOUW BV. LUC INTERIEURBOUW BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer LUC INTERIEURBOUW BV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan LUC INTERIEURBOUW BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in 17.

19. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 275 euro. Ook zal er een administratieve kost aangerekend worden per herinnering van 25 euro.

20. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

21. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld of anders vermeld in de overeenkomst, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 125 euro per dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs. Indien er meerwerken zijn tijdens de werken van de overeenkomst gewijzigd en kan er geen aanspraak schadevergoeding worden gemaakt. Overmacht van LUC INTERIEURBOUW BV kan er ook geen aanspraak gemaakt worden voor schadevergoeding.
Betaling

22. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald behoud LUC INTERIEURBOUW BV het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijke uitgevoerde werken, bestellingen van materialen. De klant zal onder geen enkel beding een prestatie-uitstel (betalingsuitstel) kunnen tegenwerpen, omwille van welke reden ook op het gefactureerde gedeelte.

23. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen onmiddellijke na ontvangt, contant betaalbaar bankoverschrijving of bankcheque op de zetel van LUC INTERIEURBOUW BV, tenzij anders bedwongen.

24. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
Bevoegdheid

25. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank Antwerpen.

26. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.